wrapper

Шахсони бузург

Наш Шейх покинул этот мир

Недавно учёный мир Таджикистана понёс невосполнимую утрату. Двадцать первого октября 2021 года перестало биться сердце выдающегося таджикского учёного – арабиста Сайиднуриддина Шахобуддинова, всю свою жизнь отдавшего делу описания и каталогизации арабских рукописей, хранившихся в Институте востоковедения Национальной академии наук Таджикистана и подготовке целого ряда из них к научному изданию. Он был непревзойденным знатоком фарсиязычного и арабоязычного рукописного наследия таджикского народа. Много раз на протяжении десятилетий менялись названия научных учреждений, в коих он работал над рукописями с молодых лет, которые формировались и распадались, но неизменным оставалось его любимое дело - исследование древних фолиантов. Муфассал ...
Хондан 1205 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Мирзо Турсунзода посланик мира

 В начале 30-х годов ХХ века в литературу вступил человек, сыгравший значительную роль в развитии литературы и расширении связей между таджиками и народами мира. Этим человеком был Мирзо Турсунзаде. Среди таджикских писателей нет никого известнее, чем Мирзо Турсунзаде который имеел более высокого достижения в формировании литературных связей с зарубежными странами, особенно с Индией, и не создавал столь ценного произведения. Муфассал ...
Хондан 2036 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Тамҷиду таъсирпазирии донишмандони Ғарб аз дарки ишқу маърифат, худшиносӣ ва адабу забони тоҷикӣ-форсии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ва Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ  (ба муносибати бузургдошти Рӯзи Мавлоно ва  Рӯзи Иқбол-30-уми сентябр, 9-уми ноябр)

Ҷаҳонро бояд ба чашми хирад  нигарист, то аз ҳақиқату каромати он хубтар огаҳӣ пайдо кард. Ин буд, ки донишманд ва муфаккири аср Муҳаммад Иқбол авваллин маротиба дар замони таълимоташ дар  Англия ва Олмон аз чашмаи сафои забони фораму ширини тоҷикӣ-форсӣ  нуши ҷон карда, аз ҳақиқату воқеияти ҳаёти башар огаҳӣ паёдо  кард, ки  акнун метавонад андешаҳояшро озоду ободу ором ба шунавадагонаш расонад. Муфассал ...
Хондан 954 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Тадбирҳои сиёсию иҷтимоии Низомулмулк

Бузургтарин арбоби давлатии аҳди Салҷуқиён Абӯалӣ Ҳасан ибни Али бинни Исҳоқи  Тӯсӣ (1018-1092), ки бо тахаллуси Низомулмулк машҳур аст, дар Хуросон таваллуд ёфта, тақрибан си сол (1063-1092) дар замони ҳукмронии Алп-Арслон ва Маликшоҳ хидмати вазириро иҷро кардааст,  яке аз мутафаккирони машҳури тоҷику форс мебошад. Ӯ ҳамчун вазири кордону бомаҳорати дарбори Салҷуқиён пайваста ба сиёсати амалӣ машғул гардида, бо эҷоди асари худ «Сиёсатнома» дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ ва адабию мадании мардуми тоҷику форс таъсири амиқ расонидааст.

Муфассал ...
Хондан 1188 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)